Dům dětí a mládeže Olomouc v době pandemie

Dům dětí a mládeže Olomouc v době pandemie
25. 5. 2021


Organizace školních soutěží

Ve školním roce 2020/2021 se uskutečnily všechny tradičně realizované předmětové soutěže vyhlášené MŠMT s výjimkou soutěží v cizích jazycích. Specifikem letošního roku bylo, že se všechny soutěže konaly distanční formou. Dům dětí a mládeže Olomouc zorganizoval ve spolupráci s okresními, krajskými a ústředními komisemi celkem 12 okresních kol a 18 krajských kol soutěží (počítáme-li zvlášť každou kategorii v každé soutěži, proběhlo 42 okresních a 41 krajských kol soutěží MŠMT a 4 okresní a 4 krajská kola soutěží financovaných Krajským úřadem Olomouckého kraje. Celková letošní účast soutěžících byla přibližně 70% oproti předchozím rokům.

V okrese Olomouc se soutěží zúčastnilo celkem 30 základních a 10 středních škol, v kraji to bylo přes 20 středních škol. Do soutěží MŠMT se zapojilo celkem přibližně 9500 účastníků, z toho 8 800 bylo v tradičně nejpočetnějším Matematickém klokanovi a necelých 700 ve všech ostatních soutěžích dohromady.

I přes obtížnější organizaci a vysokou časovou náročnost přípravy i realizace distanční formy soutěží projevovali soutěžící i učitelé o soutěže velký zájem. Ve spolupráci s okresními, krajskými a ústředními komisemi se podařilo najít vhodné formy realizace soutěží. Vyšší časovou náročnost ukázala i distanční forma hodnocení výkonů soutěžících porotami, vše se ale podařilo zvládnout a všem zúčastněným patří velký dík.

Výsledky soutěží ukázaly větší procento úspěšnosti oproti minulým letům. Na nejvyšších pozicích se umístili soutěžící, kteří již byli úspěšní v minulých letech. Kontinuita a pokračování tradice soutěží zůstala zachována, stejně jako kvalita výkonů soutěžících.Kroužky a další aktivity

Pandemie covid-19 dopadla velmi silně i na činnost kroužků a zájmových útvarů. Omezení prezenční výuky vyústilo ve vymýšlení a tvorbu aktivit, které se dají realizovat distanční formou. Výrazně se omezení činnosti podepsalo na kroužcích a aktivitách sportovního charakteru, které lze do distanční formy převést jen s velkými obtížemi. Došlo k výraznému omezení sportovních kroužků a například zimní lyžařské kurzy byly zrušeny úplně. Oddělení turistiky a sportu však natočilo pro své příznivce několik videí s instrukcemi k domácímu cvičení. Krom toho vytvořilo oddělení sportu sérii her na magnetickou tabuli, která slaví úspěch v olomouckých mateřských školách. V terénu na Svatém Kopečku vytvořili vedoucí sportovních kroužků samoobslužnou trasu pro orientační běh.

Cestou online aktivit se vydalo oddělení tance. Pro starší děti z kroužku Street dance a pro Mažoretky probíhaly několikrát za měsíc online tréninky nebo jim byla zasílána krátká videa. Pro kroužek Street dance založily lektorky Instagram, kde má dnes účet už většina teenagerů, a tréninky zde probíhaly formou živých vysílání. Kroužky s výukou hry na hudební nástroje byly částečně přeneseny do online podoby, někteří lektoři později využili možnost individuálních konzultací podle aktuálně platných omezení. 


Vedoucí kroužků z oddělení výtvarné výchovy vytvořili na Domě dětí a mládeže výstavu, která se bohužel nemohla otevřít návštěvníkům, a tak se rozhodli natočit video s detailními záběry na jednotlivé umělecké práce. Video je podkresleno vlastní hudební tvorbou zaměstnanců Domu dětí a mládeže. Vedoucí výtvarných kroužků vytvořili pro děti také řadu distančních výtvarných aktivit, děti mimo jiné pořizovaly fotografie, na kterých zachycovaly své zážitky z doby pandemie. Konala se i soutěž MŠMT Evropa ve škole a další výtvarné soutěže organizované DDM, například soutěž Poznej a chraň, která kombinuje výtvarné umění s přírodovědou a jejímž letošním tématem byli Kamenní obři.


Odkaz na výstavu:  https://www.youtube.com/watch?v=nUQXzEuGAfo


Obraz Vladimír Janek


Masopust v Bezručových sadech 16. února 2021

Pracoviště Janského, na kterém probíhají nejen technicky zaměřené kroužky, vytvořilo na zahradě ve venkovních prostorách řadu aktivit, například pexeso z obrázků ptáčků nebo skřítky, kteří jsou vidět jen ve tmě. Na plotě areálu jsou také vyvěšeny obrázky s přírodními zajímavostmi a rébusy.

Stezka na pracovišti Jánského


Vzhledem k omezení kroužků a akcí využívali zaměstnanci Domu dětí a mládeže možnosti sebevzdělávání a intenzivně se připravovali na letní tábory, na které se velice těšíme. Přestože se nám podařilo vytvořit velké množství online aktivit, jsme přesvědčeni, že prezenční formu zájmového vzdělání dlouhodobě nahradit nelze. Jelikož se do dálkové formy přesunula i veškerá školní výuka, prodloužila se výrazně doba, kterou děti tráví u počítačů. Jejich motivace zapojovat se do online aktivit v čase klesá, protože s technikou tráví až příliš mnoho času. Pevně věříme, že letní tábory a příští školní rok umožní postupný návrat do běžného provozu. Prezenční aktivity s dětmi nám velice chybí a doufáme, že v příštím roce již bude vše probíhat jako před pandemií. 


Za DDM Olomouc zpracoval Tomáš Velech a Aleš Pátek