RPVOK

RCAPA RPVOK v období 09. - 11.2023

RCAPA RPVOK v období 09. - 11.2023

RPVOK

8. 9. 2023

Jdeme do „finále“ realizace aktivit RCAPA v RPVOK. 

30.11.2023 bude realizace projektu ukončena, ale to je ještě „daleko“ a RCAPA RPVOK připravilo pro pedagogické pracovníky Olomouckého kraje zajímavá témata, která jim budou prezentována Odbornými lektory.

V první řadě bych tímto chtěl požádat ředitele škol a jejich pedagogické pracovníky (PP) o zachování přízně i na toto „finální“ období a o účast PP na našich akcích, které jsme pro Vás připravili.

Již 14.09.2023 v čase 13:30 – 15.30 h proběhne na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2, seminář na téma „Spirální stabilizace páteře je cestou ke zdravému a bezbolestnému pohybu“. Odborným lektorem na akci bude PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. z FTK UP v Olomouci. Lektor představí tzv. SM systém, cvičení s elastickými lany a jeho využití ve Zdravotní tělesné výchově i v jednotkách školních i mimoškolních pohybových aktivit. Vzhledem k tomu, abychom usnadnili PP Olomouckého kraje účast na akci, pořádáme semináře v Jeseníku, Mohelnici, Šumperku, Olomouci a Přerově. Témata prezentujeme vždy na zdejších školách  a zveme PP ze spádové oblasti daného místa pro jejich lepší dostupnost.

 Z další našich témat bych chtěl upozornit na aktuální problematiku „Zdravotní tělesné výchovy“ a využití jejich prvků ve školní tělesné výchově i mimoškolních pohybových aktivitách. „Zdravotní“, nápravná cvičení měly, mají a stále budou mít nezastupitelné místo v rozvoji, podpoře pohybové gramotnosti a pohybově kondičních schopností dětí, žáků i „dospěláků“ a následně jejich lepší uplatnitelnost na trhu práce. Prezentovat danou problematiku bude Mgr. Lenka Fasnerová z Centra pohybu Olomouc, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, její profesionální přístup, odborná znalost problematiky a jejího řešení byla vždy účastníky těchto seminářů pozitivně přijímána. Věřím, že tomu tak bude i nadále. 

25.10.2023 na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc proběhne seminář na aktuální problematiku, Veřejnoprávní aspekty výkonu primární prevence a problematika sebeobrany ve školním i mimoškolním prostředí a praxi, které budou prezentovat odborní lektoři, PhDr. Ladislav Spurný, Krajský školský koordinátor primární prevence, Olomoucký kraj lektor, říká, „Primární prevence představuje mnohovrstevný soubor opatření a činností, za jejichž použití má být v resortu školství u žáků i studentů obecně dosaženo toho, co dnes bývá nazýváno zdravým životním stylem“. ¨

S problematikou právních aspektů sebeobrany Vás seznámí plk., Mgr. Jan Grmolenský, vedoucí odboru služby pořádkové policie ČR. „ Bránit sebe, své blízké nebo svůj majetek je nezadatelným morálním právem člověka. Právo na sebeobranu je proto ustanoveno také legislativně. V případech stanovených zákonem má občan právo bránit zákonným způsobem svá práva, a to i za použití přiměřeného donucení a násilí (Náchodský, 2006). Obrana proti násilně jednající osobě je vysoce emocionálně zátěžovou situací, při které je extrémně těžké usuzovat racionálně a jednat podle teoretických pouček. Pud sebezáchovy je velmi silným činitelem, hluboce zakořeněným v každém z nás, a obranné reflexy se spustí vždy, když nám hrozí vážné nebezpečí (nebo když se o tom jen domníváme). Právě proto je třeba znát sám sebe a také zákonné meze, které určují možnosti jednání v sebeobranné situaci“.

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps11/sebeob/web/pages/pravni_aspekty.html 


Nezapomněli jsme ani na PP předškolního vzdělávání, kterému se v oblasti rozvoje pohybové gramotnosti dětí také věnujeme. V začátcích vývoje a v posloupnosti zrání dětí …, je podpora správného rozvoje pohybové gramotnosti velmi důležitá, aby si děti sebou do dalších životních etap nepřenášely špatné posturální a pohybové vzorce. Olomoucký kraj a RCAPA si jsou nutnosti podpory PP v předškolním vzdělávání vědomi a proto tuto oblast zahrnuje do činností v rámci svých projektů IKAP, IKAPOK II a RPVOK. RCAPA RPVOK v oblasti předškolního vzdělávání úzce spolupracuje se Střední pedagogickou školou Přerov, Denisova 3, která se stala Fakultní školou FTK UP Olomouc a vzniklo zde  „Centrum rozvoje pohybové gramotnosti v předškolním vzdělávání“. Jsou zde realizovány semináře pro stávající PP Olomouckého kraje i pro budoucí PP dnešní žáky školy. V této oblasti připravujeme ve spolupráci se školou již 11.09.2023 „Paralympijský školní den“, kde budou žákům školy regionálními konzultanty APA RPVOK i pracovníky KAT APA FTK UP v Olomouci pod vedením prof. Martina Kudláčka, vedoucího KAT APA, představeny vybrané pohybové aktivity, které si žáci aktivně vyzkouší. 25.09.2023 /08:00 -14:00 h proběhne seminář pro PP, kdy odborný lektor Mgr. Tomáš Vyhlídal z FTK UP v Olomouci přestaví oblast „Psychomotoriky“ a možnosti jejího využití v předškolním vzdělávání a druhým tématem akce je problematika „Strukturovaného učení ….“. kterou budou prezentovat pracovnice PPP, SPC Olomouc, Mgr. Lucie Vrbová a Mgr. Magda Navrátilová. S PPP a SPC Olomouc RCAPA RPVOK úzce spolupracuje. Žákům Střední pedagogické školy Přerov bude lektorem PhDr. Mgr. Martinem Lajzou, Odborným metodikem APA RPVOK přestavena problematika „Rozvoje pohybové gramotnosti dětí a jeho specifika u dětí se SVP“. Rovněž budou seznámeni s možností aplikace pohybových aktivit v rozvoji „Před matematické gramotnosti“ odbornou lektorkou Mgr. Jitkou Bařinovou MŠ CP Sigma, s.r.o., se sídlem Na Dolnici 1247/2a, Praha 5. Rovněž plánujeme  pro oblast Jesenicka seminář „Aplikace, vhodnost kondičních cvičení pro děti předškolního věku“, akce proběhne v „Centru rozvoje pohybové gramotnosti“ na SPŠ Jeseník, Dukelská, pod odborným vedením Mgr. Lenky Fasnerové a PhDr. Martina Lajzy, škola je rovněž Fakultní školou FTK UP Olomouc.  

Nabídka RCAPA RPVOK aktivit je široká, všichni jste na naše semináře srdečně zváni, Plán akcí RCAPA naleznete na ikap.cz/rpvok v oblasti DOKUMENTY.

Informace o naší RCAPA RPVOK činnosti naleznete na RPVOK - Regionální centrum APA RPV Olomoucký kraj | IKAPOK II

Aktuality k činnosti: Aktuality | IKAPOK II

Fotky z akcí: RPVOK - Fotogalerie | IKAPOK II


Prezentace k tématům seminářů naleznete v oblasti DOKUMENTY:

Prezentace 

Plán akcí RCAPA


Za RCAPA RPVOK

Odborný metodik APA