RPVOK

SM systém, „Spirální stabilizace páteře cesta ke zdravému a bezbolestnému pohybu“ na seminářích RCAPA RPVOK

SM systém, „Spirální stabilizace páteře cesta ke zdravému  a bezbolestnému pohybu“ na seminářích RCAPA RPVOK

RPVOK

19. 9. 2023

RCAPA RPVOK na svých seminářích nabídlo prezentaci tématu „Spirální stabilizace páteře“

Aby se seminářů mohlo zúčastnit co nejvíce pedagogických pracovníků, byly a budou realizovány  14.09.2023 na SPŠ Přerov, Havlíčkova 2; 19.09.2023, SŠ polytechnická, Rooseveltova 79 Olomouc a 04.10.2023 na SPŠ Jeseník, Dukelská.

Odborným lektorem byl PaedDr. Zbyněk Janečka z FTK UP v Olomouci, který se věnoval úvodu do psychomotorického vývoje dětí a  SM systému dle MUDr. Richarda Smíška, cvičení s elastickým lanem a jejich využití v inkluzivní tělesné výchově jako nápravných cvičení a postupů pro správné nastavení těla i k rozvoji kondiční úrovně žáků.

„Dítě si od narození přibližně do jednoho roku díky genetickému naprogramování začíná vytvářet v tříměsíčních intervalech základní pohybové vzory, které pak řídí nejenom jeho základní posturální funkce, ale i řízenou motoriku všech jeho pohybových činností. Pokud v tomto období proběhne vše podle plánu je pak v dětství i dospělosti pohybový aparát řízený z pohybových center v mozku připraven řešit i ty nejsložitější pohybové úkoly. V průběhu života však člověk začíná díky dlouhodobě opakovaným nevhodným pohybovým stereotypům měnit své původní pohybové naprogramování, např. špatným nastavením chodidel při chůzi, přetěžováním bederní i krční páteře a dalších částí těla dlouhým sezením u počítače s kulatými zády,. Tím se začíná měnit jak jeho posturální dynamika, tak i řízená motorika. V důsledku toho se jednotlivé segmenty těla dostávají do nefyziologického postavení, které se pak následně projevuje bolestmi v kolenou, kyčlích, bederní a krční páteři a dalších oblastech těla. Spirální stabilizace páteře je systém cvičení, které do praxe uvedl MUDr. Richard Smíšek. Jeho cvičení je založené na aktivizaci správných svalových řetězců a posturálních stereotypů, pomocí kterých obnovíme „původní tovární natavení těla“ a jeho řídící jednotky v pohybových centrech našeho mozku. Díky tomuto cvičení dokážeme zmírnit nebo úplně odstranit výše zmiňované bolesti a problémy. Přitom se jedná o velmi jednoduché cviky, které zvládnou děti dospělí včetně seniorů. Důležité je vnímání našeho těla a jednotlivých svalových skupin v počáteční fázi cvičení pod plnou vědomou kontrolou prováděného pohybu. Později, jakmile si vytvoříme správný dynamický stereotyp, můžeme toto cvičení využít ke správnému fit tréninku s vynikajícím kondičním dopadem. Jediné, co je nutné proto udělat, je začít cvičit.“ (Janečka 2023)

Cílem akcí bylo seznámit pedagogické pracovníky s postupy a možnostmi využití tohoto „systému“ (elastických lan) k rozvoji a upevnění správných posturálních mechanizmů a eliminaci jejich přetížení vlivem dlouhého sezení při školním vyučování, což povede ke zlepšení aktivního zapojení žáků do aktivit třídy, školy v oblasti školních i mimoškolních zájmových aktivit.

Realizované semináře se setkaly s velkým zájmem pedagogických pracovníků a proběhly v příjemné pracovní atmosféře, kdy si účastníci vše vyzkoušeli.

Další plánované semináře RCAPA RPVOK se budou věnovat „Zdravotní tělesné výchově“, kdy danou problematiku bude odborně prezentovat Mgr. Lenka Fasnerová, Fyzioterapeutka z Centra pohybu v Olomouc.

Na 25.10.2023 na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79 Olomouc připravujeme celokrajský seminář na problematiky: „Primární prevence ve veřejné správě a školní praxi“

„ Sebeobrana a její právní vymezení a aplikace ve školním i mimoškolním prostředí“

Primární prevence představuje mnohovrstevný soubor opatření a činností, za jejichž použití má být v resortu školství u žáků i studentů obecně dosaženo toho, co dnes bývá nazýváno zdravým životním stylem. 

Výkon primární prevence hraje u základních a středních škol zcela zásadní roli, neboť je legislativně nařízen od roku 2005. Je naprosto nezbytné, aby školní metodici prevence byli v celé šíři veřejnoprávního výkonu této specializace s problematikou detailně seznámeni, rovněž všichni ostatní pedagogové musí mít minimálně rámcovou představu o výkonu této činnosti. Nad rámec již řečeného by pedagogové měli mít i jasnou představu o postupech, možnostech a zaměření konkrétních pedagogických činností promítajících se do primární prevence, a to včetně nástinu konkrétních témat a příkladů dobré praxe, včetně didaktického uchopení a případného projektování výuky a jednotlivých preventivních programů.

 (Lektor: PhDr. Ladislav Spurný, Krajský školský koordinátor primární prevence, Olomoucký kraj)

Sebeobrana a její právní vymezení, využití a aplikace nejen ve školním prostředí“, lektor se zaměří na legislativní rámec aplikace sebeobrany ze strany pedagogického pracovníka i žáky, její právní aspekty, postavení útočníka a bránícího se, vymezení obrany proti násilně jednající osobě. Budou vysvětleny pojmy nutná obrana; krajní nouze; oprávněné použití zbraně.

 (Odborný lektor: plk. Mgr. Jan Grmolenský, vedoucí odboru služby pořádkové policie ČR)


Na všechny naše RCAPA RPVOK semináře Vás srdečně zveme.


Informace o akcích naleznete i na ikap.cz/rpvok


Za RCAPA RPVOK

Odborný metodik APA